P R O J E K T Y  Š K O L Y 2017/2018

PROJEKT  KOZMIX - MODRÁ  PLANÉTA

P R O J E K T Y    Š K O L Y  2016/2017


DEŇ ZEME


Pri   príležitosti  Dňa  Zeme   22.  apríla sme  pre žiakov pripravili rôzne aktivity  zamerané na  ochranu životného prostredia, starostlivosti o životné prostredie, pripravili sme besedu   na danú tému ako zachovať prírodné zdroje aj pre budúce generácie. Žiaci sa do aktivít aktívne zapájali, upratali sme okolie školy, vytvárali rôzne plagáty a letáky, pozorovali sme prírodu a deň sme ukončili hrami v prírode.

                            Triedenie odpadu - DEŇ ZEME

P R O J E K T - DŽÚSY  A  PYRÉ   

                            V  SMART  FORME

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do projektu Džúsy a pyré  v SMART forme. Cieľom projektu bolo viesť žiakov 1., 3. ročníka k poznaniu zásad správnej a zdravej výživy. Úlohou žiakov bolo vypracovať pracovné listy zamerané na zdravé stravovanie, oboznámiť sa s pojmami vitamíny, minerály, potrebou zdravého stravovania pre náš organizmus. Žiaci vypracovali pracovné listy, vyfarbovali obrázky ovocia a zeleniny, triedili obrázky zdravých a nezdravých potravín. Výsledným produktom projektu boli plagáty, letáky         a projekty žiakov.

Z D R A V Á   V Ý Ž I V A

Združenie Korytnačky - súťaž

Do detskej výtvarnej súťaže "Mesiaca detskej tvorby" profesora Karola Ondreička sa zapojili aj žiaci našej školy. Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť kreativitu a estetické cítenie žiakov s mentálnym postihnutím. 23. marca 2017 sme poslali tri výkresy formátu A3 s ľubovoľnou výtvarnou technikou na adresu Združenia Korytnačky v Bratislave.


Akadémia ku Dňu matiek

Dňa 17. mája 2017 o 10:00 hodine v budove ZŠ Sokoľany sa konala oslava pri príležitosti Dňa matiek. Mama je najdrahšia a najvzácnejšia bytosť akú človek na svete má. A naviac je darkyňou života. Prvé slovíčko, ktoré sme vyslovili bolo mama. Má jednoduchú výslovnosť, no dá to mnoho úsilia, kým detské ústa vyslovia toto slovo. Mama znamená pre nás domov, teplo a lásku.                          Z príležitosti  tohto sviatku žiaci pod vedením triednych učiteľov pripravili kultúrný program zostavený z básní, piesní, scénok.